WZBUDZAJĄCE POLE MAGNETYCZNE

Wzbudzające pole magnetyczne prądnicy jest wytwarzane przez magnes trwały lub przez elektromagnes. Jeżeli prąd­nica ma elektromagnes wzbudzający, prąd stały do jego zasilania dostarcza uzwbjenie twornika, przy czym rozruch takiej prądnicy jest wynikiem jej’samowzbudzenia — dzięki szczątkowemu magnetyzmowi rdzenia elektromagnesu wzbu­dzającego. Kiedy twornik prądnicy z elektromagnesem wzbudzającym zaczyna się obracać, wskutek szczątkowego magnetyzmu rdzenia elektromagnesu wzbudzenia w… Czytaj więcej »

STALE UŻYWANE

Stale używane do budowy maszyn elektrycznych powinny się odznaczać możliwie małymi po­wierzchniami pętli histerezy. Natomiast od magnesu trwa­łego wymaga się zwykle jak największej powierzchni pętli histerezy.Działanie prądnicy prądu stałego. Jeżeli przewód porusza się w polu magnetycznym przecinając jego linie indukcyjne, w przewodzie indukowana jest siła elektromotoryczna (sem), czyli wskutek indukcji elektromagnetycznej istnieje napięcie pomiędzy końcami przewodu.… Czytaj więcej »

ZANIK ZEWNĘTRZNEGO POLA

Zanik zewnętrznego pola magnetycznego nie powoduje zupełnego zamku pola magnetycznego przedmiotu uprzednio namagnesowanego, które charakteryzuje tzw. indukcja szczątkowa ) zależna od właściwości materiału (ferromagnetycz­nego). Indukcję szczątkową usunąć można dopiero oddziłując zewnętrznym polem magnetycznym o odpowiednim ujemnym natężeniu, tzw. natężeniu koercyjnym .Właściwości magnetyczne materiału ferromagnetycznego obrazują — krzywa rozmagnesowania i krzywa powtórnego magnesowania, tworzące tzw. pętlę histerezy magnetycznej.Powierzchnia zamknięta… Czytaj więcej »

W PRAKTYCE

W praktyce w asnosci magne­tyczne materiałów określa się wyznaczając ich krzywe magnesowania. W tym celu umieszcza się badany przedmiot w polu magnetycznym cewki, przez którą przepływa prąd stały i zmieniając natężenie pola od 0 do +H, a następnie do —H, wyznacza się wartości indukcji. Z kolei nanosząc wyniki pomiarów na wykres o współrzędnych // i… Czytaj więcej »

PEŁNA LICZBA LINII

Pełną liczbę linii indukcyjnych przenikających pewną po­wierzchnię s prostopadłą do kierunku linu określa się ja^0 strumień magnetyczny przypadający na tę Pow,erzc.h™f: lako jednostkę strumienia magnetycznego – tzw. makswel (Mx) — przyjmuje się strumień przenikający przez płasz­czyznę o powierzchni 1 cma, prostopadłą do linu indukcyjnych,w polu jednostajnym, w którym indukcja wynosi 1 gaus. Bezwzględna przenikalność m?gnetyczna… Czytaj więcej »

OBOK ROZDZIELACZY

Rozdzielacz wysokiego napięcia. Obok rozdzielaczy prze­biciowych o podobnej konstrukcji jak używane w rozdzie­laczach akumulatorowych układów zapłonu, w iskrownikach wodoszczelnych lub pyłoszczelnych stosuje się rozdzielacze ślizgowe. W rozdzielaczu ślizgowym ruchomy styk węglowy (palec) przesuwa się po elektrodach wprasowanych w mate­riale izolacyjnym, co zmniejsza wprawdzie straty wysokiego napięcia, lecz jednocześnie staje się źródłem wielu usterek i   niedomagań iskrownika.Rozdzielacz… Czytaj więcej »

POLA MAGNETYCZNE

Ustniele zawsze tzw. pole magnetyczne, scharakteryzowane”w dowolnym punkcie przestrzeni przez natężenie 4oraz indukcję magnetyczną. Linie pola magnetycznego (albo linie sił pola) są fizycznym wyobrażeniem działania pola magnetycznego. Siłę pola magnetycznego określa się ogólnie zagęszczeniem linii pola lub jego natężeniem. Jako jednostkę natężenia pola magnetycznego (H) przyjęto tzw. ersted (Oe), czyi ^tę­żenie pola, które na jednostkę… Czytaj więcej »