CONNECTION_ERROR Motoryzacja

WZBUDZAJĄCE POLE MAGNETYCZNE

Wzbudzające pole magnetyczne prądnicy jest wytwarzane przez magnes trwały lub przez elektromagnes. Jeżeli prąd­nica ma elektromagnes wzbudzający, prąd stały do jego zasilania dostarcza uzwbjenie twornika, przy czym rozruch takiej prądnicy jest wynikiem jej’samowzbudzenia — dzięki szczątkowemu magnetyzmowi rdzenia elektromagnesu wzbu­dzającego. Kiedy twornik prądnicy z elektromagnesem wzbudzającym zaczyna się obracać, wskutek szczątkowego magnetyzmu rdzenia elektromagnesu wzbudzenia w uzwo­jeniu twornika indukowane jest niskie napięcie powodujące przepływ przez nie słabego prądu. Ponieważ jednak prąd ten wykorzystuje się jednocześnie do zasilania uzwojenia wzbudzenia, wzmacnia się pole elektromagnesu wzbudza­jącego, w wyniku czego podwyższa się napięcie indukowane w uzwojeniu twornika.

STALE UŻYWANE

Stale używane do budowy maszyn elektrycznych powinny się odznaczać możliwie małymi po­wierzchniami pętli histerezy. Natomiast od magnesu trwa­łego wymaga się zwykle jak największej powierzchni pętli histerezy.Działanie prądnicy prądu stałego. Jeżeli przewód porusza się w polu magnetycznym przecinając jego linie indukcyjne, w przewodzie indukowana jest siła elektromotoryczna (sem), czyli wskutek indukcji elektromagnetycznej istnieje napięcie pomiędzy końcami przewodu. W omawianym przypadku napięcie pomiędzy końcami przewodu uzyskuje się kosztem pracy mechanicznej, zużywanej na pokony­wanie oporów przeciwstawiających się ruchowi przewodu, co stanowi zasadę działania prądnicy.

ZANIK ZEWNĘTRZNEGO POLA

Zanik zewnętrznego pola magnetycznego nie powoduje zupełnego zamku pola magnetycznego przedmiotu uprzednio namagnesowanego, które charakteryzuje tzw. indukcja szczątkowa ) zależna od właściwości materiału (ferromagnetycz­nego). Indukcję szczątkową usunąć można dopiero oddziłując zewnętrznym polem magnetycznym o odpowiednim ujemnym natężeniu, tzw. natężeniu koercyjnym .Właściwości magnetyczne materiału ferromagnetycznego obrazują — krzywa rozmagnesowania i krzywa powtórnego magnesowania, tworzące tzw. pętlę histerezy magnetycznej.Powierzchnia zamknięta pętlą histerezy określa ilość pracy potrzebnej na przemagnesowywa-nie, czyli tzw. straty histerezy.

W PRAKTYCE

W praktyce w asnosci magne­tyczne materiałów określa się wyznaczając ich krzywe magnesowania. W tym celu umieszcza się badany przedmiot w polu magnetycznym cewki, przez którą przepływa prąd stały i zmieniając natężenie pola od 0 do +H, a następnie do —H, wyznacza się wartości indukcji. Z kolei nanosząc wyniki pomiarów na wykres o współrzędnych // i B wykreśla sie tzw. krzywe magnesowania, przedstawiające przebieg pierwszego magnesowania, rozmagnesowania oraz powtome- go magnesowania leżeli natężenie zewnętrznego pola magnetycznego jest bardzo duże, magnesowany materiał osiąga stan nasycenia magnetycznego, a krzywa B =f(H) staje się prostą do prostej B – H .

PEŁNA LICZBA LINII

Pełną liczbę linii indukcyjnych przenikających pewną po­wierzchnię s prostopadłą do kierunku linu określa się ja^0 strumień magnetyczny przypadający na tę Pow,erzc.h™f: lako jednostkę strumienia magnetycznego – tzw. makswel (Mx) — przyjmuje się strumień przenikający przez płasz­czyznę o powierzchni 1 cma, prostopadłą do linu indukcyjnych,w polu jednostajnym, w którym indukcja wynosi 1 gaus. Bezwzględna przenikalność m?gnetyczna (p) jest to sto­sunek indukcji magnetycznej do wywołującego ją natężenia pola magnetycznego, czyli B=n’H.Magnetyzm szczątkowy *). Każdy przedmiot z materiału ferromagnetycznego pod wpływem zewnętrznego pola mag­netycznego ulega intensywnemu magnesowaniu, czyli staje sie magnesem o własnym polu magnetycznym, a po ustaniu działania pola zewnętrznego zachowuje całkowicie lub czę­ściowo własności magnesu.

OBOK ROZDZIELACZY

Rozdzielacz wysokiego napięcia. Obok rozdzielaczy prze­biciowych o podobnej konstrukcji jak używane w rozdzie­laczach akumulatorowych układów zapłonu, w iskrownikach wodoszczelnych lub pyłoszczelnych stosuje się rozdzielacze ślizgowe. W rozdzielaczu ślizgowym ruchomy styk węglowy (palec) przesuwa się po elektrodach wprasowanych w mate­riale izolacyjnym, co zmniejsza wprawdzie straty wysokiego napięcia, lecz jednocześnie staje się źródłem wielu usterek i   niedomagań iskrownika.Rozdzielacz ślizgowy stosuje się w przypadku, kiedy nie można zapewnić należytego przewietrzania wnętrza iskrow­nika (intensywne iskrzenie pracującego rozdzielacza prze­biciowego powoduje powstawanie tlenku azotu, który gwałtownie wzmaga korozję metalowych części).

POLA MAGNETYCZNE

Ustniele zawsze tzw. pole magnetyczne, scharakteryzowane”w dowolnym punkcie przestrzeni przez natężenie 4oraz indukcję magnetyczną. Linie pola magnetycznego (albo linie sił pola) są fizycznym wyobrażeniem działania pola magnetycznego. Siłę pola magnetycznego określa się ogólnie zagęszczeniem linii pola lub jego natężeniem. Jako jednostkę natężenia pola magnetycznego (H) przyjęto tzw. ersted (Oe), czyi ^tę­żenie pola, które na jednostkę masy magnetycznej działa z siła 1 dyny. Drugą ważną cechą pola magnetycznego jest indukcja magnetyczna (23). Linie indukcyjne są wyobra­żeniem fizycznym działania Indukcji. Za jednostkę indukcji sprężyna gwałtownie przekręca wirnik Iskrownika o około ćwierć obrotu — znacznie szybciej niż obraca się wałek napędowy.